TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Vật lý ĐC, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý Xây dựng, Vật lý Môi trường, Vật lý PTTH Email: nqchixxi@gmail.com

Đọc tiếp
TS. DƯƠNG XUÂN NÚI 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý Xây dựng, Vật lý môi trường. Email: duongxuannui@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. BÙI THỊ TOÀN THƯ 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên chính; Chuyên môn: Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý Xây dựng, Vật lý môi trường. Email: thubeo0479@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN VŨ CẨM BÌNH 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý xây dựng, Vật lý môi trường Email: nguyenvucambinh82@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2 Email: nguyenthihuyen.vlkhtn@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN NHƯ HẢI 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Vật lý đại cương Email: nhuhaixd9@gmail.com

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT