QĐ: Về việc kiện toàn Đội tự quản học sinh, sinh viên Trường ĐH Lâm Nghiệp năm học 2016-2017

1 tháng 12, 2016
Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Lâm Nghiệp. Theo đề nghị của Gisam đốc Trung tâm Dịch vụ và Trưởng phòng chính trị và Công tác sinh viên.

chi tiết tại đây...


Chia sẻ

© Copyright 2017 - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thiết kế bởi Tập đoàn Viettel