Kết quả lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017

16 tháng 5, 2017
Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017

kết quả tra tại đây..../documents/1084947/0/k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Bp%20b%E1%BB%93i%20d%C6%B0%E1%BB%A1ng%20nh%E1%BA%ADn%20th%E1%BB%A9c%20%C4%91%E1%BA%A3ng%202017.pdf


Chia sẻ

© Copyright 2017 - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thiết kế bởi Tập đoàn Viettel