GIỚI THIỆU BỘ MÔN TOÁN

12 tháng 6, 2015

<<<

  1. Chức năng, nhiệm vụ.
  2. Thành tích đạt được.
  3. Thành tích đạt được
  4. Nhân sự của bộ môn.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

PHẠM QUANG KHOÁI

 

Năm sinh

20/04/1980

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Chủ nhiệm bộ môn

Địa chỉ

Bộ môn Toán - Khoa CĐ & CT - Đại học Lâm nghiệp

Email

quangkhoaihd@gmail.com

Số điện thoại

0917353283

Học hàm/học vị

Tiến sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Sư phạm Hà Nội

2002

Đại học

Đại học Sư phạm Hà Nội

2005

Thạc sỹ

Cộng hòa Pháp

2015

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Lý thuyết xác suất thống kê

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí

1

Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. and Tricot J.M. (2015) Nonparametric adaptive estimator of extreme conditional tail probabilities and quantiles, Extremes, 18, 437-478.

 

2015

Extremes

2

Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. et Tricot J.M. (2014) Choix de la fenetre pour l'estimation non-parametrique des quantiles extremes conditionnels, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages.

2014

Kỷ yếu hội nghị

Toán thống kê

3

Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. et Tricot J.M (2013) Estimation de quantiles extremes et probabilite d'evenements rares d'un processus stochastique, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages.

2013

Kỷ yếu hội nghị

Toán thống kê

4

Durrieu G., Grama I., Le Tilly V., Massabuau J.C. et Pham Q.K. (2012) Evenements rares sur des series temporelles environnementales, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages.

2012

Kỷ yếu hội nghị

Toán thống kê

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN THỊ VÂN HÒA

 

Năm sinh

1978

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

PCN Bộ môn Toán

Địa chỉ

Đại học Lâm nghiệp

Email

Nguyenthivanhoa1978@gmail.com

Số điện thoại

0917353283

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa học Tự nhiên

2000

Đại học

Đại học Khoa học Tự nhiên

2004

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Toán xác suất thống kê, toán cao cấp, toán sơ cấp, toán kinh tế

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

VŨ KHẮC BẢY

 

Năm sinh

20/01/1955

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bộ môn Toán - Khoa CĐ & CT - Đại học Lâm nghiệp

Email

vukhacbay2007@gmail.com

Số điện thoại

0949368900

Học hàm/học vị

Phó Giáo Sư/Tiến sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Khoa Toán , Đại học Tổng hợp Hà Nội

1981

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 Đại học Khoa học Tự nhiên

1996

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Toán cao cấp, và sau đại học

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và được nghiệm thu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

" Cơ học các môi trường phi đàn hồi với các quá trình tương tác phức tạp" .

1992 –1993

Chương trình NCCB

Bộ KHCN

Mã số KT 04 2.2.4

Tham gia

2

"Các bài toán tĩnh và động lục học của các môi trường có tính chất phức tạp và phi tuyến".

1994 -1995

Chương trình NCCB

Bộ KHCN

Mã số  KT 04 224

Tham gia

3

" Một số vấn đề cơ bản của cơ học vật liệu với các đặc trưng phi tuyến và phức tạp".

1996 -1997

1998 -1999

Chương trình NCCB

Bộ KHCN

Mã số  3.1.4

Tham gia

4

"Một số vấn đề của lý thuyết quá trình đàn dẻo và cơ học  vật liệu composite"

2001-2003

Chương trình NCCB

Bộ KHCN

Mã số  310601

Tham gia

5

"Một số vấn đề của lý thuyết quá trình đàn dẻo, cơ học vật liệu composite và các ứng dụng"

2004

Chương trình NCCB

Bộ KHCN

 Mã số  310404

Tham gia

6

" Phân tích phi tuyến tĩnh và động các kết cấu đàn hồi dẻo và kết cấu bằng vật liệu composite"

2006

Chương trình NCCB

Bộ KHCN

Mã số  303906

Tham gia

7

Xây dựng và thiết kế phần mềm tính nồng độ ô nhiễm khí quyển do các nguồn điểm cao gây lên.

T4 đến T12

năm 2009

Trường Đại học

 Lâm nghiệp

Chủ trì

8

Xây dựng và thiết kế phần mềm giải các dạng bài toán trong nội dung Đại số tuyến tính và Không gian véc tơ.

T3 đến T12

năm 2011

Trường Đại học

 Lâm nghiệp

Chủ trì

9

Áp dụng công nghệ tin học trong công tác giảng dạy môn Toán kinh tế của trường Đại học Lâm nghiệp

T4 đến T12

năm 2012

Trường Đại học

 Lâm nghiệp

Chủ trì

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Sự hội tụ của phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo

1992

Journal of  Mechanics, NCNST of Vietnam.

2

Trạng thái đàn dẻo của bản tròn chịu lực cắt và lực dãn đối xứng

1993

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 5

3

Trạng thái đàn dẻo của trụ tròn ngắn chịu tải phức tạp

1995

Journal of  Mechanics, NCNST of Vietnam.

4

Investigation of elasto-plastic state of cylindrical shell subjected to complex loading by the modified method of elastic solution

1996

Proceedings of the NCST of Vietnam

5

Tính toán vỏ trụ composite lượn sóng

1997

Journal of  Mechanics, NCNST of Vietnam.

6

Tính toán phi tuyến vỏ trụ composite lớp

1999

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ VI, Hà nội 11/ 1999.

7

Về bài toán ổn định đàn dẻo của vỏ nón

2004

Tuyển tập công trình  Hội nghị Cơ học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 7, Đồ Sơn 08/2004.

8

Influence of the hardening characteristics of material on the critical load in the elasto- plastic stability problem of conical shells

2006

Vietnam Journal of  Mechanics,  VAST.

9

Tính toán ổn định đàn - dẻo của vỏ nón cụt chịu tác dụng áp lực thủy tĩnh

2012

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Tập II, phần I

10

Ổn định đàn - dẻo của panel vỏ nón chịu tác dụng áp lực đều và lực dọc đường sinh

2015

Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII ,Đà Nẵng 8/2015

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

VŨ NGỌC TRÌU

 

Năm sinh

1988

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

 

Email

vutriu.maths@gmail.com

Số điện thoại

0919 611 989

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

2010

Đại học

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

2015

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Xác suất – thống kê, giải tích 2, toán cao cấp B.

Hướng nghiên cứu

Thống kê ứng dụng

Công trình khoa học

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN THỊ QUYÊN

 

Năm sinh

14/12/1982

Ngạch công chức

Gíảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bộ môn toán

Email

quyen14121982@gmail.com

Số điện thoại

0985937079

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường đại học Sư phạm Hà nội

2004

Đại học

Trường ĐH khoa học tự nhiên

2008

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Các môn toán

Hướng nghiên cứu

Toán ứng dụng

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

LÊ THỊ HUỆ

 

Năm sinh

20/10/1988

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Khu tập thể K8 - Đại học Lâm Nghiệp

Email

hue100988@gmail.com

Số điện thoại

0975 740 127

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

2010

Đại học

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

2012

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Toán cao cấp

Hướng nghiên cứu

Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi và ứng dụng

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1. Sóng trong các môi trường đàn hồi, cấp nhà nước (NAFOSTED), kỹ thuật viên, 2012

 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi có biến dạng trước trượt thuần túy, Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI Thành phố Hồ Chí Minh, 7 - 9/11/2013, ISBN 978 - 604 - 913 - 213 - 1, NXB khoa học tự nhiên và công nghệ, tháng 3/2014 (đồng tác giả)

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN THỊ THU

 

Năm sinh

1983

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

tổ 5, khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email

thulinh0905@gmail.com

Số điện thoại

0963656628

Học hàm/học vị

Cử nhân

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN

2005

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Toán cao cấp

Hướng nghiên cứu

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

 

Năm sinh

1988

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 28 tổ 6, khu Tuân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email

Dangngocanh106@gmail.com

Số điện thoại

0973651405

Học hàm/học vị

Cử nhân

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN

2010

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Xác suất thống kê

Hướng nghiên cứu

Toán học ứng dụng

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN LÝ VINH HẠNH

 

Năm sinh

1990

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Tổ 8, Khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà nội

Email

hanhnlv@vfu.edu.vn

Số điện thoại

01689997157

Học hàm/học vị

Cử nhân

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN

2013

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Toán B, Toán C, Giải tích 1, Giải tích 2, Toán trong khoa học quản lý

Hướng nghiên cứu

Toán ứng dụng

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

VŨ THỊ KHUYÊN

 

Năm sinh

1990

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Khu Tân Xuân , Xuân Mai , Chương Mỹ , Hà Nội

Email

Vukhuyen.vtk@gmail.com

Số điện thoại

0977103794

Học hàm/học vị

Cử nhân

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

2012

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Xác suất thống kê

Hướng nghiên cứu

Giải tích ngẫu nhiên

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

LƯƠNG THẾ THẮNG

 

Năm sinh

14/6/1991

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

36 Tổ 73 Đường Hồng Hà- Phúc Xá-Ba Đình –Hà Nội

Email

lt91thang@gmail.com

Số điện thoại

0979267138

Học hàm/học vị

Cử nhân

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2013

Đại học

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2016

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Toán Cao cấp

Hướng nghiên cứu

Sóng Stoneley trong các tinh thể xoắn không nén được

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

PHẠM QUANG KHOÁI

 

Năm sinh

20/04/1980

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

PCN bộ môn Toán

Địa chỉ

Bộ môn Toán - Khoa CĐ & CT - Đại học Lâm nghiệp

Email

quangkhoaihd@gmail.com

Số điện thoại

0917353283

Học hàm/học vị

Tiến sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Sư phạm Hà Nội

2002

Đại học

Đại học Sư phạm Hà Nội

2005

Thạc sỹ

Cộng hòa Pháp

2015

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Lý thuyết xác suất thống kê

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí

1

Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. and Tricot J.M. (2015) Nonparametric adaptive estimator of extreme conditional tail probabilities and quantiles, Extremes, 18, 437-478.

 

2015

Extremes

2

Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. et Tricot J.M. (2014) Choix de la fenetre pour l'estimation non-parametrique des quantiles extremes conditionnels, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages.

2014

Kỷ yếu hội nghị

Toán thống kê

3

Durrieu G., Grama I., Pham Q.K. et Tricot J.M (2013) Estimation de quantiles extremes et probabilite d'evenements rares d'un processus stochastique, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages.

2013

Kỷ yếu hội nghị

Toán thống kê

4

Durrieu G., Grama I., Le Tilly V., Massabuau J.C. et Pham Q.K. (2012) Evenements rares sur des series temporelles environnementales, Proc. de la societe Francaise de Statistique, 6 pages.

2012

Kỷ yếu hội nghị

Toán thống kê

 


Chia sẻ

TIN TỨC NỔI BẬT