Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

12 tháng 6, 2015

<<<

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

I. Sơ yếu lý lich

 

- Tên tập thể: BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

- Thành lập: 1995

 - Tổng số cán bộ viên chức: 4 trong đó: Nam 3, Nữ 1

Đảng viên 3, Thạc sỹ 3, Kỹ sư 1

(ngoài cán bộ cơ hữu, bộ môn có 02 đồng chí  kiêm giảng, 01 đồng chí đang học tập nghiên cứu sinh tại nước ngoài)

 

Chức năng nhiệm vụ được giao:

 

- Bộ môn Kỹ thuật cơ khí thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế về chế độ công vụ trường Đại học Lâm nghiệp.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công thôn. Phát triển chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực cơ khí.

- Cụ thể, trong năm học vừa qua Bộ môn quả lý trực tiếp các môn học chuyên môn của ngành Kỹ thuật cơ khí, chương trình liên thông lên đại học ngành Kỹ thuật cơ khí.

Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

- Thuận lợi: được sự quan tâm chỉ đạo của Nhà trường và khoa Cơ điện và công trình trong quá trình quản lý, phát triển ngành nghề và trong lĩnh vực đào tạo.

- Khó khăn: Cùng với khó khăn chung của ngành cơ khí cả nước, đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí đang gặp khó khăn rất lớn trong việc phát triển công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thị trường việc làm từ đó dẫn tới lượng sinh viên theo học khối ngành kỹ thuật nói chung và ngành Kỹ thuật cơ khí nói riêng rất hạn chế.

 

II. Thành tích đạt được                                         

1. Nhiệm vụ được giao:

 

+ Công tác giảng dạy:

          Năm học 2014 – 2015 Bộ môn Kỹ thuật cơ khí được giao nhiệm vụ giảng dạy 15 học phần với tổng số 41 tín chỉ lý thuyết và thực hành; Tổ chức 01 đợt thực tập kỹ thuật I cho sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí.

 

+ Nghiên cứu khoa học:

- 01 đồng chí tham gia Thư ký Dự án sản xuất thực nghiệm mã số DAĐL/2011-06.

- Chủ trì 02 chuyền đề nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc Dự án sản xuất thực nghiệm mã số DAĐL/2011-06.

- Đăng ký tham gia 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở.

- Đăng ký 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa và Bộ môn

 

+ Quản lý sinh viên:

 01 cán bộ tham gia cố vấn học tập lớp 58 KTCK

 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ Công tác giảng dạy:

 

Năm học 2014 – 2015 các cán bộ trong bộ môn đã thực hiện tốt kế hoạch đào tạo của Trường, hoàn thành việc giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập sản xuất và cho sinh viên với các số liệu cụ thể như sau:

 

Tổng số giờ quy chuẩn:  1189 giờ, bao gồm:

- Số lý thuyết, thực hành:  1129 giờ

- Hướng dẫn TTSX: 60 giờ

 

Tổng số giờ giảng dạy theo định mức: 520 giờ

Số giờ kiệm nhiệm được miễn giảm: 208 giờ

Tổng số giờ giảng dạy đã thực hiện: 1189 giờ

Tổng số giờ giảng dạy vượt mức kế hoạch: 1345 giờ

 

+ Biên soạn giáo trình, bài giảng:

Trong năm học vừa qua, Bộ môn là đơn vị chủ trì việc biên soạn giáo trình làm tài liệu tham khảo môn học thuộc bộ môn phụ trách (môn học Cấu tạo ô tô máy kéo).

 

+ Đổi mới phương pháp sư phạm:

Đây là công việc bộ môn rất chú trọng nên trong năm  học qua toàn bộ cán bộ trong bộ môn đều tích cực áp dụng xen kẽ hợp lý phương pháp giảng dạy cổ truyền kếp hợp với các phương pháp giảng dạy tiên tiến trong giảng dạy lý thuyết và thực hành thực tập. Tích cực áp dụng những thành tựu của công nghệ thông tin vào bài giảng như sưu tầm  mẫu máy móc thiết bị mới  trên mạng internet, sử dụng triệt để các thiết bị hỗ trợ giảng dạy nên kết quả giảng dạy được đánh giá tốt và không ngừng nâng cao chất lượng.

 

  + Công tác nghiên cứu khoa học:

Trong năm học vừa qua, Bộ môn đã hoàn thành kế hoạch nghiên cứu khoa học với tổng số giờ nghiên cứu khoa học quy ra giờ chuẩn là 460 giờ, cụ thể:

- 01 đồng chí tham gia Thư ký dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước: "Hoàn thiện công nghệ và thiết kế chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng" mã số DAĐL-2011/06 (đã nghiệm thu) (90 giờ) .

- Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở "Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô men xoắn của bán trục chủ động máy kéo Shibaura 3000A với rơ mooc một trục", (2012) đã được nghiệm thu (100 giờ).

- Viết 01 bài báo đăng trên Tạp chí cơ khí Việt Nam, 01 bài báo trên tạp chí Khoa học công nghệ - Trường đại học Công nghiệp Hà nội (80 giờ).

- Chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa (100 giờ).

 - Cộng tác viên 01 đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở (30 giờ)

 

Tổng số giờ nghiên cứu khoa học theo định mức: 200 giờ

Số giờ kiêm nhiệm được giảm: 80 giờ

Tổng số giờ nghiên cứu khoa học đã thực hiện: 400 giờ

Tổng số giờ nghiên cứu khoa học vượt định mức: 380 giờ

 

+ Học tập bồi dưỡng:

Hiện bộ môn có 01 đồng chí đang học nghiên cứu sinh trong nước.

 

+ Công tác phát triển chương trình, xây dựng ngành học mới:

Trong năm học 2014 – 2015 Bộ môn Kỹ thuật cơ  khí đã tích cực nghiên cứu và rà soát chương trình đào tạo, phát triển và xây dựng khung ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, rà soát 37 môn học thuộc bộ môn quản lý. Rà soát và xây dựng đề cương thực hành cho 29 môn học thuộc bộ môn quản lý.

 

3. Công tác khác

Bên cạnh các công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học Bộ môn có 03 đồng chí kiêm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng phòng, phó phòng, PCN khoa, Bí thư đoàn trường. Toàn thể cán bộ trong bộ môn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước các quy chế nội bộ,  an ninh khu vực.Quan hệ với cộng đồng dân cư tốt, thường xuyên chăm lo đến đời sống của cán bộ trong bộ môn.

Ngoài ra cán bộ trong bộ môn rất tích cực ủng hộ và tham gia nhiệt tình các cuộc vận động, các phong trào do Khoa, Nhà trường và ngoài trường phát động.

Là một đơn vị có tỷ lệ cán bộ trẻ cao, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành thực tập và nghiên cứu khoa học còn nhiều bất cập. Song bằng ý thức và trách nhiệm cao, tập thể Bộ môn Kỹ thuật cơ khí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nhiều công tác khác. Chúng tôi đề nghị Hội đồng thi đua trường xét tặng danh hiệu: "Tập thể Lao động xuất sắc"  năm học 2012 - 2013.

 

III. Quá trình đã được khen thưởng

- Năm học: 2006 – 2007. Số: 596/QĐ-ĐHLN - Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học: 2007 – 2008. Số: 674/QĐ-ĐHLN - Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học: 2008 – 2009. Số: 853/QĐ-ĐHLN - Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học: 2009 – 2010. Số: 800/QĐ-ĐHLN - Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học: 2010 – 2011. Số: 887/QĐ-ĐHLN - Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học: 2011 – 2012. Số: 1042/QĐ-ĐHLN - Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học: 2012 – 2013.  Tập thể lao động tiên tiến

- Năm học: 2013 – 2014.  Tập thể lao động tiên tiến

 

IV. Nhân sự của bộ môn:

 

STT Họ và tên Chức vụ Học hàm/học vị
1   Lê Văn Thái Chủ nhiệm bộ môn NGƯT.PGS.TS
2   Đặng Thị Hà   ThS
3   Lê Thái Hà   ThS
4   Lê Quốc Minh   ThS

 

Họ và tên

Lê Văn Thái

 

Năm sinh

06/10/1959

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Phó Chủ nhiệm Khoa – Chủ nhiệm bộ môn

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật điện và Tự động hóa

Email

lethaikhh@yahoo.com

Số điện thoại

0912726745

Học hàm/học vị

NGƯT. PGS. TS

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm Nghiệp

1982

Đại học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2001

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Cơ sở thiết kế máy, Chuyển động thủy lực và khí nén, Máy động lực, Máy nông lâm nghiệp, Tính toán và thiết kế động cơ đốt trong,….

Hướng nghiên cứu

Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy nông nghiệp

Công trình khoa học

 

 

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

 

Sách giáo trình

 

 

 

1. Cơ học kỹ thuật

Đồng tác giả

Nhà XB Nông nghiệp HN

2009

2. Máy động lực

Tác giả

Nhà XB Nông nghiệp HN

2013

3. Cấu tạo ô tô – máy kéo

Chủ biên

Nhà XB Nông nghiệp HN

2014

4. Máy chuyên dùng

Chủ biên.

 Đại học Lâm nghiệp

2009

2

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tạp chí quốc gia

 

 

 

1

Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy phát thực bì lắp trên máy kéo

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

2/2009

2

Phương pháp tính toán dây  phi kim loại của hệ thống đường cáp vận xuất gỗ theo độ bền lâu

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/2009

3

Xác định thông số công  nghệ tối ưu ép tạo viên nhiên liệu từ phế thải chế biến gỗ

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

7/2011

4

Thiết kế cải tiến máy xúc đất gầu nghịch loại thủy lực để bốc dỡ gỗ

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kỳ 2 10/2011

5

Thiết kế tời kéo gỗ dẫn động bằng cưa xăng

Tác giả

Thông tin khoa học lâm nghiệp - ĐHLN

Số 2/2011

6

Thiết kế chế tạo và thử nghiệm bộ đồ gá chuyên dụng lắp với cưa xăng để xẻ dọc gỗ

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kỳ 1 tháng 4/2012

7

Thiết kế, chế tạo thiết bị chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời

Tác giả

Thông tin khoa học lâm nghiệp - ĐHLN

Số 2/2012

8

Xác định chế độ hàn tối ưu khi hàn nồi hơi sấy gỗ

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

 Số 23/2012

9

Thiết kế cải tiến máy xúc đất gầu nghịch loại thủy lực để khoan hố trồng cây cảnh quan

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/2013

10

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế thiết bị phun thuốc bộ diệt sâu róm rừng thông

Tác giả

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

2014

11

Thiết kế càng ngoạm lắp trên máy kéo DT 75 để vận xuất gỗ

Tác giả

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

4/2014

 

Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn

 

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập quy trình chế tạo hệ thống làm sạch cỏ rác của máy chữa cháy rừng đa năng

Vườn quốc gia Chư Mon Ray  - Kon tum

 2013

2

Nghiên cứu công nghệ, cải tiến, thiết kế, chế tạo một số thiết bị phục vụ khai thác chọn rừng tự nhiên nhằm nâng cao tỷ lệ tận dụng gỗ và hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh

Ban quản lý rừng Sông Chàng – Như Xuân – Thanh Hóa.

2010

 

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

 

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ  KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

1

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị cơ giới hoá xử lý thực bì

2004 - 2007

Nhà nước

2

Nghiên cứu cải tiến máy phát thực bì lắp trên máy kéo Shibaura phục vụ cắt tỉa cây cảnh quan và thực bì hai bên đường trọng khuôn viên trường Đại học lâm nghiệp

2009

Trường Đại học lâm nghiệp

3

Nghiên cứu công nghệ, cải tiến, thiết kế, chế tạo một số thiết bị phục vụ khai thác chọn rừng tự nhiên nhằm nâng cao tỷ lệ tận dụng gỗ và hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh

2007 – 2009

Đề tài trọng điểm Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng

2006 - 2010

Nhà nước

5

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị chuyên dùng lắp với cưa xăng theo hướng sử dụng đa chứa năng

2010

Trường Đại học lâm nghiệp

6

Thiết kế, chế tạo thiết bị chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời phục vụ các phòng thí nghiệm, thực hành Trường Đại học Lâm nghiệp

2011

Trường Đại học lâm nghiệp

7

Xây dựng quy trình công nghệ lắp ráp, hiệu chỉnh hệ thống chặt hạ cây, hệ thống làm sạch cỏ rác trên xe chữa cháy rừng đa năng

2012

Chuyên đề thuộc Dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

8

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế hệ thống thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật dạng bột cho cây lâm nghiệp tầng cao

2013

Trường Đại học lâm nghiệp

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

ĐẶNG THỊ HÀ

 

Năm sinh

11/01/1980

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí-Khoa Cơ điện & Công trình

Email

Danghaktck@gmail.com

Số điện thoại

01233419939

Học hàm/học vị

 

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm nghiệp

2003

Đại học

Đại học Lâm nghiệp

2008

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Máy nâng chuyển; Vật liệu kỹ thuật; Cơ khí đại cương; Chế tạo phôi.

Hướng nghiên cứu

Công nghệ chế tạo máy

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị cơ giới hoá xử lý thực bì, cấp đề tài (nhà nước) , vai trò (cộng tác viên), năm thực hiện (2004-2007)

2. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị chuyên dùng lắp với cưa xăng theo hướng sử dụng đa chứa năng, cấp đề tài (Trường), vai trò (cộng tác viên), năm thực hiện (2010)

3. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và thiết kế hệ thống thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật dạng bột cho cây lâm nghiệp tầng cao, cấp đề tài (Trường), vai trò (cộng tác viên), năm thực hiện (2013)

4. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ cán thép L, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2012)

5. Tên đề tài: Thiết kế lò buồng nung kim loại, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2013)

6. Tên đề tài: Thiết kế máy xấn tôn cỡ nhỏ, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2013)

7. Tên đề tài: Thiết kế công nghệ dập phôi trục khuỷu D12 trên máy búa, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2014)

8. Tên đề tài: Công nghệ luyện kim bột, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2015)

9. Tên đề tài: Nghiên cứu, lựa chọn vật liệu và công nghệ chế tạo răng gầu máy xúc, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2015)

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Tên đề tài "Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống treo xe Zil-130", kiểu đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2013.

2. Tên đề tài "Đánh giá chất lượng nạp-thải cam nguyên thủy của động cơ D240 và cải biến biên dạng cam bằng phần mềm TYCON", kiểu đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2013.

3. Tên đề tài"Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi tiết quả táo chuyển hướng" đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2013.

4. Tên đề tài"Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt trên máy đảo chè" đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2012.

5. Tên đề tài"Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi trục băng tải" đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2012.

Thành tích

Lao động tiên tiến

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

LÊ THÁI HÀ

 

Năm sinh

1986

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Không

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ điện và Công trình

Email

Lethaiha6789@gmail.com

Số điện thoại

0987966288

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt nam

2008

Đại học

Trường Đại học Brighton, Trường Đại học Sussex, Vương quốc Anh

2013­­

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Máy Động lực, Kỹ thuật đo, Đo lường và dụng cụ đo, Kỹ thuật cảm biến

Hướng nghiên cứu

Năng lượng xanh, Công nghệ Hybrid, Công nghệ CAD/CAM/CNC...

Công trình khoa học

  1. I.                  Các đề tài đã tham gia

1. Nghiên cứu chê tạo một số thiết bị chuyên dùng lắp với cưa xăng theo hướng sử dụng đa chức năng, đề tài cấp cơ sở năm 2010 (Cộng tác viên).

2. Thiết kế chế tạo thiết bị chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời phục vụ phòng thí nghiệm thực hành, đề tài cấp cơ sở năm 2011(Cộng tác viên).

3. Nghiên cứu công nghệ và hề thống thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật dạng bột cho cây Lâm nghiệp tầng cao, đề tài cấp cơ sở năm 2013(Cộng tác viên).

 

4. Nghiên cứu vật liệu chế tạo răng gầu máy xúc", đề tài cấp bộ môn ,năm 2015. (Cộng tác viên).

5. Tìm hiểu về hợp kim bột, đề tài cấp bộ môn ,năm 2015. (Cộng tác viên).

 

  1. II.               Các quyển sách đã xuất bản

Cấu tạo ô tô máy kéo, Trường đại học Lâm nghiệp, 2014 (Đồng tác giả)

 

  1. III.           Các bài báo khoa học đã xuất bản

 

Tên bài báo: Thiết kế khí động học cho xe sedan

Tạp chí khoa học công nghệ, trường Đại học Công nghiệp Hà nội (Số 27-04/2015) (Tác giả)

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

LÊ QUỐC MINH

 

Năm sinh

15/02/1986

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Thanh Bình – Chương Mỹ - Hà Nội

Email

Minhlq1502@gmail.com

Số điện thoại

0965.86.1890

Học hàm/học vị

Kỹ Sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại Học Lâm Nghiệp

2010

Đại học

Đại Học Lâm Nghiệp

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Công nghệ chế tạo máy

Hướng nghiên cứu

Kỹ thuật Cơ khí


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT