Tài liệu tham khảo: KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH, TÍNH TOÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 3 tháng 9, 2015

Các tài liệu tham khảo về kiến trúc công trình, tính toán bê tông cốt thép và kết cấu nhà cửa. Nguồn: Thầy Nguyễn Hoàng Tân / Sưu tầm.

Đọc tiếp